Τι είναι και γιατί είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό των θεραπευτικών στόχων

Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο Λογοπαθολόγος εξετάζει και καθορίζει τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις παρούσες ανάγκες του ατόμου. Για το σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος κάθε παιδιού ή ενήλικα που αντιμετωπίζει προβλήματα στο λόγο, στην ομιλία, στη φωνή, στη σίτιση και στη κατάποση, πραγματοποιείται αναλυτική αξιολόγηση στην οποία εξετάζονται όλοι οι τομείς παρέμβασης.

Υπεύθυνος για την λογοπαθολογική αξιολόγηση είναι ο Λογοπαθολόγος, ο οποίος με τα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία κάνει την απαραίτητη αξιολόγηση για τον προσδιορισμό των θεραπευτικών στόχων. Η λογοπαθολογική αξιολόγηση βασίζεται στο λογοπαθολογικό ιστορικό, το οποίο συμπληρώνουν οι γονείς ή το ίδιο το άτομο ανάλογα από την ηλικία, στις πληροφορίες που λήφθηκαν από άλλους ειδικούς θεραπευτές ή εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν το άτομο, στην κλινική παρατήρηση, στην άτυπη αξιολόγηση με διάφορα μέσα που θεωρεί απαραίτητα ο Λογοπαθολόγος και στην τυπική αξιολόγηση με την χορήγηση σταθμισμένων δοκιμών.

Η διαδικασία αξιολόγησης ποικίλει ανάλογα με τη διαταραχή, τον πελάτη και τον κλινικό. Ωστόσο, τα παρακάτω βήματα είναι κοινά σε όλες τις δοκιμασίες:

  • Η Λήψη λογοπαθολογικού ιστορικού.
  • Ο Ακοολογικός έλεγχος.
  • Η Στοματοπροσωπική εξέταση.
  • Η Αξιολόγηση της ταχύτητας παραγωγής διαδοχοκινητικών συλλαβών.
  • Η απόκτηση δείγματος λόγου- ομιλίας- φωνής.
  • Η ανάγνωση κειμένου.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει 45-90 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί. Το πιο σωστό θα ήταν να πραγματοποιηθεί σε δύο συνεχόμενες συνεδρίες η αξιολόγηση, εάν χρειάζεται αρκετό χρόνο να ολοκληρωθεί. Για τη διάρκεια της αξιολόγησης έχει σημαντικό ρόλο η διαταραχή που αντιμετωπίζει το κάθε άτομο, η δοκιμασία που θα χρησιμοποιηθεί και η σωστή συνεργασία μεταξύ  κλινικού και ατόμου. Μετά την αξιολόγηση, ο Λογοπαθολόγος θα συζητήσει τα ευρήματα με τον γονέα ή με το ίδιο το άτομο και θα λάβει γραπτή έκθεση εντός λίγων ημερών, όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των διαγνωστικών δοκιμών και οι συστάσεις.

Κυριακή Πάμπουλου

Λογοπαθολόγος- Λογοθεραπεύτρια
Τηλ 99195912
[email protected]